Co należy wiedzieć o likwidacji polisolokaty?

Około 8-10 lat temu, na mniejszą skalę również i dzisiaj, wiele ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty związane jest z różnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, a brak gwarancji wypłaty środków po zakończeniu umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w dużym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat jest nierówny – przeważająca ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie wiążącej z ubezpieczycielem czy bankiem są na ogół niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami obarczona zostaje wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością określoną w umowie, przykładowo co miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub rok. Popularną praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, iż w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient dostaje nieznaczną część z funduszu, jaki do tego okresu zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny niejednokrotnie posiadacze polisolokaty decydują się na jej likwidację przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od właściciela jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków uzbieranych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.